สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 09.04 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ฯ ในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษา ที่ทรงมีพระปรีชาและคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติคุณครูดีเด่นในอาเซียน และติมอร์เลสเต รวม 11 ประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศ คัดเลือกจากคุณสมบัติการเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการการศึกษา อาทิ นางดี โส พอน ราชอาณาจักรกัมพูชา ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมคุมร็อกร่อง ครูผู้สร้างบรรยากาศการสอนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุข พร้อมดึงครอบครัว โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่วนนายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ประเทศไทย ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ครูผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บุกเบิกการสอนไอซีทีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ในโรงเรียนมากว่า 32 ปี และเป็นผู้ให้โอกาสแก่เด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยใจรัก จนลูกศิษย์ประสบความสำเร็จทั้งในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ นอกจากนี้ ในส่วนของประเทศไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ยังคัดเลือกครูดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัลคุณากร, รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี