สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เฝ้ารับพระราชทานถุงยังชีพ

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 17.14 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เฝ้ากราบทูลรายงานสถานการณ์อุทกภัยในห้วงฤดูฝนปี 2560 ซึ่งมี 5 ห้วงเวลานับแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ซึ่งส่วนใหญ่คลี่คลายลงแล้ว และอยู่ระหว่างการเยียวยา ฟื้นฟูความเดือดร้อน ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันมากจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งกระทบต่อพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ รัฐบาลจึงมีแนวทางบริหารจัดการโดยเน้นการจัดการน้ำทั้งระบบ อาทิ ผันน้ำส่วนหนึ่งไปเก็บไว้ตามพื้นที่แก้มลิง หรือทุ่งรับน้ำสำหรับเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง และอีกส่วนระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในระดับไม่เกิน 2,600 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพ การแจกถุงยังชีพ ยารักษาโรค และบริการสาธารณสุข ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เฝ้ารับพระราชทานถุงยังชีพ สำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย และได้เชิญพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย และมีพระดำรัส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รับพระราชทานถุงยังชีพ ถุงยังชีพ