สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในมุมมองของประชาชนที่ได้บันทึกภาพนับแต่วันเสด็จสวรรคต

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 น.

Views

นับจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ได้มีการบันทึกภาพการเดินทางมากราบถวายสักการะพระบรมศพ และการทำกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่าง ๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายพระราชกุศล ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมประมวลภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจำ นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อรวบรวมไว้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความจงรัก ความภักดี และความศรัทธาของพสกนิกร อันจะเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีพระราชดำริให้นำภาพที่จัดส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในมุมมองต่าง ๆ ที่ได้บันทึกภาพไว้นับแต่วันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยสามารถส่งภาพได้ 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 13-31 ตุลาคม 2560 และช่วงที่สอง หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ส่งได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ มีความละเอียดของภาพไม่เกิน 3 MB โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายภาพ วัน เวลา และสถานที่ที่บันทึกภาพ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ส่งมาที่ e-mail : photokingrama9@mail.go.th, ทางเว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th หรือทางไปรษณีย์ที่

- สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- ฝ่ายทะเบียนกองกลาง อาคาร 601 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง อาคารศาลาลูกขุนใน ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

อนึ่ง ผู้ส่งภาพฯ ยินดีให้ส่วนราชการในพระองค์นำภาพไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th และสอบถามที่ 02-220-7200 ต่อ 3401-3407

Tag : สำนักพระราชวัง ภาพแห่งความทรงจำ ภาพแห่งความทรงจำและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช