สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม วัดไผ่ดำ และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 20:44 น.

Views

เวลา 14.16 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทรงถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมูลนิธิสิรินธร ร่วมกับวัดฯ และพุทธศาสนิกชน จัดขึ้น เพื่อนำจตุปัจจัยไปใช้ในการดำเนินงานของวัดฯ และทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากมีเจดีย์เก่ารูปทรงระฆังคว่ำปรากฏเป็นหลักฐาน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โปรดให้คณะสงฆ์ในปกครองธรรมยุตไปอยู่ประจำ และมีการสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ ต่อมาปี 2538 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานชื่อวัดใหม่ว่า "วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม" ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป สามเณร 149 รูป มีพระครูประพัฒนศีล สำราญ ขนฺติโก เป็นเจ้าอาวาส

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา เน้นให้สามเณรนักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ในการนี้ ทรงสดับพระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษ เรื่อง "จาคะ" โดย สามเณรสัมฤทธิ์ สาภะ สามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับแผนกธรรมบาลี มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริจาคทาน พร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการ "สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืน" โดยนำกระบวนการเรียนรู้แบบ Project Based Learning มาใช้ในการเรียนรู้เรื่องดินและน้ำ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เช่น การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาเพื่อใช้บำรุงดิน และการทำกังหันน้ำจากวัสดุเหลือใช้

จากนั้น ทอดพระเนตรห้องพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิรินธร และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาดูแลสุขภาพของสามเณรต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ผ่าน "โครงการส่งเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ" เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เพื่อลดภาวะความเครียด, การส่งเสริมสุขภาพฟันโดยการตรวจฟัน และสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี และพัฒนาพฤติกรรมการล้างมือ โดยสอนการล้างมือที่ถูกวิธีและการทำน้ำยาล้างมือ ปัจจุบันสามเณรสามารถทำน้ำยาล้างมือเพื่อใช้ในโรงเรียนได้เอง

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม วัดไผ่ดำ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ สิงห์บุรี