สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจ

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก, สามง่าม, วชิรบารมี และสากเหล็ก จำนวน 2,900 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก และหอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร สำหรับ จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้ว 12 อำเภอ และมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม 77 ตำบล 574 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9,445 ครัวเรือน

โอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่ไปรับถุงพระราชทานด้วย สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ประสบอุทกภัย อุืทกภัย พิจิตร