โครงการเลี้ยงโคนมพระราชทาน จ.นครสวรรค์

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 01:58 น.

Views

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ต่างประสบผลสำเร็จหลังเข้าร่วมโครงการอาชีพเลี้ยงโคนมพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้มีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัวตลอดปี
 
นางนงนุช ศิริสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กล่าวว่าอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ผลผลิตจากพืชผลทางการเกษตรจึงไม่เติบโตเต็มที่ ส่งขายไม่ได้ราคา แต่เมื่อปี พ.ศ. 2539 เกษตรกรในพื้นที่เปลี่ยนไปทำอาชีพเลี้ยงโคนมตามโครงการพระราชทาน สามารถผลิตน้ำนมโคส่งสหกรณ์โคนมในจังหวัดนครสวรรค์ ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น