สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 19:11 น.

Views

เวลา 17.03 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จ พร้อมด้วยคุณพลอยไพลิน เจนเซน และคุณสิริกิติยา เจนเซ่น

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หน้าพระโกศพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบพระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์และสวดคาถาพิเศษ "ปรมินทรมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะปัตติทานคาถา" ซึ่งแต่งโดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร จบ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสาหรับพระบรมศพทรงธรรม ทรงศีล พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคาถา พระ 4 รูปสวดธรรมคาถาจบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์ และพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้นทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตรแล้ว ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตก ณ มุขด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ นับจากวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหนแห่งทั่วประเทศ ให้มีความอยู่ดีกินดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ทรงปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริต่าง ๆ กว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของพสกนิกรชาวไทย และต่อประชาคมโลก ทำให้ทรงได้รับการสดุดีถวายพระเกียรติจากหลายสถาบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15.52 น. หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต