วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 ตอน โครงการพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 17 ต.ค. 2560 เวลา 20:12 น.

Views

วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 วันนี้เสนอ ตอน โครงการพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ไปทอดพระเนตรโครงการชลประทาน และเยี่ยมราษฎรในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฝายห้วยแม่สะกืด ตำบลผาบ่อง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมชลประทานกำลังสำรวจ เพื่อสร้างฝายแบบประหยัด ณ ที่นั้นมีนายมนัส ปิติวงษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านชลประทาน และร้อยเอกสุนทร เรืองเล็ก อธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับฝายห้วยแม่สะกืด เป็นฝายหินทิ้ง ความยาว 25 เมตร สูง 1 เมตร มีพื้นที่รับน้ำฝน 21 ตารางกิโลเมตร โดยจะส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 285 ไร่ ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ในฤดูแล้ง และมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ แต่ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริ ให้สร้างฝายสูงกว่าเดิม เพื่อกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ซึ่งจะสามารถส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในเขตผาบ่อง 2,000 ไร่ ในฝั่งซ้ายแม่น้ำปายได้ด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อราษฎร ด้วยทรงเห็นว่า น้ำคือชีวิต ซึ่งตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำมากมายหลายโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการเกิดขึ้นจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ และทอดพระเนตรถึงความยากลำบากของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการดำรงชีวิต

นอกจากการทอดพระเนตรงานด้านชลประทานแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพห้วยเดื่อ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง ซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ ตั้งขึ้นตามพระราชดำริ เพื่อให้ราษฎรที่นี่ ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ได้มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ด้วย

สำหรับศูนย์ศิลปาชีพบ้านห้วยเดื่อ นับเป็นศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกิจกรรมหลักคือ งานปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งที่ทำการศูนย์ เริ่มต้นจากการเปิดอบรมการเลี้ยงไหมให้แก่ราษฎรกลุ่มเล็ก ๆ จนกลายเป็นศูนย์กลางในการฝึกสอนให้แก่ราษฎรในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย

นอกจากงานปลูกหม่อน เลี้ยงไหมแล้ว ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ ยังมีกิจกรรมการฝึกอบรมให้สมาชิกทอผ้าไหม และทอผ้าจก ด้วย ซึ่งต่อมาในปี 2538 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ จัดซื้ออาคาร และที่ดิน จำนวน 5 ไร่เศษ เพื่อพระราชทานให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพในปัจจุบันนี้

พระราชดำริในการพัฒนาด้านชลประทาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการศูนย์ศิลปาชีพ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีต่อราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้ราษฎรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคง และยั่งยืน

Tag : วันนั้นในรัชกาลที่ 9 โครงการพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร โครงการพระราชดำริ