วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 ตอน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย จ.ลำปาง

วันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 20:21 น.

Views

วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 วันนี้เสนอ ตอน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย จังหวัดลำปาง

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสนพระราชหฤทัย คือ ปัญหาเรื่องน้ำ ด้วยทรงเห็นว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของราษฎรทั้งประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ดังนั้น พระองค์จึงมีพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำ พระราชทานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนา ก่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่นั้นๆ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย ซึ่งเป็นโครงการชลประทานตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง มีนายชูวงศ์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในขณะนั้น พร้อมด้วยหน่วยทหารในพื้นที่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและถวายรายงาน

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำให้แพร่ขยายพันธุ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่ เป็นพันธุ์ปลานิล 5,000 ตัว และปลาไน 10,000 ตัว

ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย มีร้อยเอกสุนทร เรืองเล็ก อธิบดีกรมชลประทาน และนายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และกราบบังคับทูลถวายรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อยในทุกระยะ

สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการสนับสนุน โครงการสังฆประชานุเคราะห์ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และโครงการสงเคราะห์ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในเขตบ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอแม่ปาน จังหวัดลำปาง

ลักษณะของอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย สร้างเป็นเขื่อนดินปิดกั้นลำห้วยแม่กา สูง 13 เมตร ยาว 100 เมตร สามารถจุน้ำได้ 158,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด 20 ไร่ ใช้ระบบท่อส่งน้ำ เป็นท่อจากอ่างเก็บน้ำทางฝั่งซ้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร พร้อมบานบังคับน้ำ 1 แห่ง ส่วนเหมืองส่งน้ำของราษฎรจะต้องขุดไปในหมู่บ้าน และแปลงเพาะปลูกของตนเอง ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ทั้งฤดูแล้ง และฤดูฝน มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นจำนวน 1,200 ไร่

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ ทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ในการนี้ ได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรโดยทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์ และพยาบาล ทำการตรวจรักษาโรคให้กับราษฎรที่เจ็บป่วย ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ให้กับราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง

Tag : วันนั้นในรัชกาลที่ 9 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย อ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย