วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 ตอน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

วันที่ 19 ต.ค. 2560 เวลา 20:21 น.

Views

วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 ตอน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ทดลองงานที่พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้ พร้อมพระราชทานพระราชดำริให้จัดบริการด้านเทคนิคและวิชาการแบบครบวงจร เพื่อให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้

สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน มีหน่วยราชการร่วมรับผิดชอบด้วย อาทิ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่

สำหรับองค์ความรู้แห่งการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ก่อเกิดผลสำเร็จมากมายอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเกษตรทฤษฎีใหม่กับการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ผืนดินที่เคยแร้งแค้นกลับพลิกฟื้นคืนชีวิต กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้นแบบแห่งอาชีพเกษตรยั่งยืน และปัจจุบันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย

สิ่งเหล่านี้ ล้วนเกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

Tag : วันนั้นในรัชกาลที่ 9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน