ปภ.ปัดซื้อของแพง ชี้แค่ราคากลางยังไม่ได้จัดซื้อ

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 08:19 น.

Views

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.  ชี้แจง ขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา  ว่า เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้ ปภ. ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.จัดหาเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย  หลังสถิติ พบว่า 1 ใน 3 ของ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เกิดจากการใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับรัฐบาล ได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้ง เป็นไปตามข้อเสนอของมูลนิธิเมาไม่ขับ และ ภาคีเครือข่าย ที่ต้องการให้ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการจัดซื้อจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในส่วนของงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 849 เครื่อง ราคาเครื่องละ 675,000 บาท ในวงเงินทั้งหมด 573,075,000 บาท ซึ่งวงเงินดังกล่าว เป็นราคากลางที่ได้จากการสอบถามจากบริษัทผู้แทนผู้ค้าในท้องตลาดเท่านั้นโดย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ยังไม่ถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ยืนยัน จะเป็นไปตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา "เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา" เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ โดยมั่นใจว่า ราคาต้องสมเหตุสมผล เพราะทุกขั้นตอน ทั้งการกำหนดสเปก  และกระบวนการจัดหา กระทำอย่างเปิดเผย และรัดกุม โดยเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพานี้ จะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปภ.จังหวัด เพื่อให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ คือ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ขนส่งทางบก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยมุ่งเป้าดำเนินการบนถนนสายรองที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้ใช้เฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น

Tag : เครื่องตรวจจับความเร็ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.