วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 ตอน เสด็จพระราชดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินบ้านผาลาด จ.ลำพูน

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 วันนี้เสนอ ตอน เสด็จพระราชดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินบ้านผาลาด อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรโครงการหลวงพัฒนาที่ดินบ้านผาลาด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สำหรับโครงการหลวงพัฒนาที่ดินบ้านผาลาดนี้ นับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรมพัฒนาที่ดินจัดสรรให้แก่ราษฎร เพื่อสนับสนุนให้ราษฎรที่อาศัยอยู่บนที่สูงและชาวไทยภูเขาได้มีที่ทำกิน สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ และยับยั้งไม่ให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้สำรวจ และวางแผนเรื่องการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการอนุรักษ์ และบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว ทำคันดินและไถพรวนดินตามแนวขอบเขา 

ในระหว่างนั้น ได้ทอดพระเนตรแผนที่แสดงบริเวณโครงการที่จะจัดสรรให้แก่สมาชิก พร้อมพระราชทานพระราชดำริให้กับเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำ และความต้องการของราษฎร เพื่อทรงนำมาประกอบการพิจารณาสร้างฝายเก็บกักน้ำ โดยไม่ให้กระทบกับความเป็นอยู่ของราษฎรที่อยู่นอกโครงการด้วย

การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จากการที่ได้ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาที่ยากจน และขาดแคลนที่ดินทำกิน โดยมีพระราชดำรัสว่า "หมู่บ้านแห่งนี้ขาดแคลนที่ทำกิน ชาวบ้านเป็นโรคขาดสารอาหาร โดยเฉพาะเด็กเล็ก และชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ได้อพยพมาอยู่รวมกันเช่นนี้ เป็นผลดีในการหักล้างทำลายป่า ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นทางอ้อม จะได้ไม่ไปรับจ้างชาวเขาเผ่าอื่นอีกด้วย" จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม เข้ามาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่างเก็บน้ำแม่ลอง โดยมีนายมนัส ปิติวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านชลประทานในขณะนั้น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 
          
สำหรับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ กรมชลประทานได้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างในปี 2522 แล้วเสร็จในปี 2523 โดยสร้างทำนบดินปิดลำห้วยแม่ลอง บริเวณบ้านพระบาทห้วยต้ม ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 16 เมตร ยาว 336 เมตร จุน้ำได้กว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตร มีทางระบายน้ำล้นขนาดกว้าง 6 เมตร และท่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม จำนวน 1,400 ไร่ ให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรอีกด้วย

โอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำแม่ลอง เพื่อให้เกิดการขยายพันธุ์ ส่งผลดีต่อการทำประมงในพื้นที่ และได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรลุ่มน้ำห้วยปู ห้วยแม่ลอง ห้วยแม่หละ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่หมู่บ้านพระบาทห้วยต้มด้วย

Tag : วันนั้นในรัชกาลที่ 9 โครงการพัฒนาที่ดินบ้านผาลาด โครงการบ้านผาลาด บ้านผาลาด ลำพูน