สารคดีสืบสานงานของพ่อ ตอนหน่วยแพทย์พระราชทาน

วันที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ชุด "สืบสานงานของพ่อ" วันนี้เสนอตอน "หน่วยแพทย์พระราชทาน"

ทุกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร ทรงเห็นว่าราษฎรส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เนื่องจากเมื่อเจ็บป่วยจะใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นบรรเทาและรักษาอาการ ปัญหาสุขภาพของราษฎร จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ทรงเห็นถึงความสำคัญว่า "ประชาชน เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ ถ้าประเทศชาติ มีแต่ประชาชนที่เจ็บป่วย อ่อนแอ การที่จะหวังพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าย่อมเป็นไปได้ยาก หากประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ จะสามารถประกอบกิจการช่วยเหลือตนเอง และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ ทั้งในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และการช่วยเหลือเกื้อกูลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม"

จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในสาขาต่าง ๆ พร้อมเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค ไปออกหน่วยตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยตามพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ

โดยการออกหน่วยแพทย์พระราชทานแต่ละครั้งนั้น หากแพทย์พบว่าราษฎรเป็นโรคเรื้อรัง แม้จะจ่ายยาไปเป็นจำนวนมากแล้ว แต่ไม่สามารถรักษาได้ ต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พิจารณาคนไข้แต่ละคน และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยพระราชทานหนังสือรับรอง พร้อมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ส่วนค่ารักษาพยาบาล หรือค่ายานั้น จะพระราชทานแก่โรงพยาบาลโดยตรง

เช่นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการคมนาคมของราษฎรบ้านคุ้งโตนด ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2513 ในครั้งนั้น ทรงรับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งป่วยเป็นโรคไส้ติ่ง ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนให้ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถพึ่งตนเองได้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่จะส่งผลให้ประชาชนเป็นกำลังสำคัญ สำหรับพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

Tag : สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สารคดีสืบสานงานของพ่อ หน่วยแพทย์พระราชทาน