วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 ตอน เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ จ.สกลนคร

วันที่ 22 ต.ค. 2560 เวลา 19:57 น.

Views

วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 วันนี้เสนอตอน เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ จ.สกลนคร

พระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่นั้น เพื่อทรงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข จนมีคำกล่าวที่ว่า "ไม่มีที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จไปไม่ถึง"

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ ที่ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

จุดแรกที่เสด็จพระราชดำเนินไป คือ วัดรัตนมงคลโนนอุดม บ้านโนนอุดม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุ ซึ่งวัดแห่งนี้มีพระเพียง 2 รูป สามเณร 1 รูป ไม่มีอุโบสถถาวร ไม่มีกุฏิ หรือสิ่งปลูกสร้าง มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ แต่ราษฎรในพื้นที่พากันเรียกกันว่า วัด เพราะเป็นสถานที่รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้าน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเห็นว่า ที่นี่เปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจของราษฎรในละแวกนี้ จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เจ้าอาวาสเพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ เพื่อให้พระภิกษุสามารถจำพรรษาได้ พร้อมพระราชทานยารักษาโรค ผ้าห่มกันหนาว แก่พระภิกษุ และสามเณรด้วย 

นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์หลวงที่ตามเสด็จ จัดตั้งหน่วยแพทย์ชั่วคราวขึ้นบริเวณลานวัด เพื่อตรวจรักษาให้กับราษฎรที่เจ็บป่วย แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรอยู่เสมอ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรทำนบกั้นน้ำ บริเวณวังถ้ำ ลำห้วยยาง ที่พังเสียหาย โดยทำนบกั้นน้ำแห่งนี้ห่างจากหมู่บ้าน และวัดออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นทำนบชั่วคราวที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้น สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ทำนบไม่สามารถต้านทานแรงดันน้ำได้ ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบ ขาดน้ำใช้ในแปลงเพาะปลูก

เมื่อทรงทราบถึงความเดือดร้อน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระราชดำริให้สร้างเขื่อนถาวร เก็บน้ำให้ราษฎรได้ใช้ในระยะยาว โดยในครั้งนั้น ได้ทอดพระเนตรภูมิประเทศบริเวณโดยรอบ ทรงมีพระราชดำรัสซักถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 

ซึ่งจากพระราชดำริ เมื่อปี 2523 ในอีก 2 ปีถัดมา จึงเกิดเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ เป็นเขื่อนดิน สูง 11 เมตร ยาว 600 เมตร กักเก็บน้ำได้เกือบ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียง มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเกษตรตลอดปี

Tag : วันนั้นในรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมราษฎร เสด็จเยี่ยมราษฎรสกลนคร ในหลวงรัชกาลที่ 9