สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรตองกา ราชอาณาจักรภูฏาน และราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 20:30 น.

Views

เวลา 19.25 น. วานนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพ ที่ 6 และสมเด็จพระราชินีนานาสิปาอู แห่งราชอาณาจักรตองกา เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 492 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ห้องรับรองพิเศษฯ และ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในนามรัฐบาลไทย

ประเทศไทยและราชอาณาจักรตองกา สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 มีความสัมพันธ์กันในระดับพระราชวงศ์อย่างแน่นแฟ้น โดย สมเด็จพระราชาธิบดี ตูโปอูที่ 6 เป็นพระราชโอรสองค์สุดท้องของสมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอู ที่ 4 กับ สมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ และเป็นพระอนุชาของ สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ทูโพ ที่ 5 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนตองกาอย่างเป็นทางการ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี 2539 และครั้งที่ 2 ในปี 2551 เพื่อทรงเข้าร่วมในพระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดี จอร์จ ทูโพ ที่ 5

เวลา 11.00 น. วันนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของสายการบิน ภูฎาน ดรุก แอร์ (Bhutan Druk Air) เที่ยวบินที่ เคบี 150 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ห้องรับรองพิเศษฯ และ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในนามรัฐบาลไทย

ราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ภูฎาน มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น โดยในปี 2549 ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นพระราชอาคันตุกะที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในหมู่พระราชวงศ์ต่างประเทศ ที่เสด็จมาทรงร่วมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัตริครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ ยังทรงเรียนรู้หลักการทรงงาน การปกครอง และทรงนับถือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ทรงเข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เวลา 17.58 น. สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และ สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 418 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ห้องรับรองพิเศษฯ และ พลเอก ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในนามรัฐบาลไทย

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 กับ สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโต โดยสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท และ สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลไทย เพื่อทรงเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย

Tag : พระราชอาคันตุกะเยืนประเทศไทย พระราชอาคันตุกะงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ