วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 ตอน โครงการหลวงแกน้อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลา 20:44 น.

Views

วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 วันนี้เสนอตอน เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร โครงการหลวงแกน้อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ไปทอดพระเนตร และทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการหลวงแกน้อย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเชียงดาว และข้าราชการในพื้นที่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน โครงการหลวงแกน้อย ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ เกี่ยวกับการจัดหาน้ำสนับสนุนในพื้นที่เพาะปลูกให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขา และหมู่บ้านจีนฮ่ออพยพ ภายในพื้นที่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว โดยมี นายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน นายวีระ พุ่มวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายอุดม ชมพาน นายช่างควบคุมงานก่อสร้างชลประทาน ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินด้วย เพื่อรับสนองกระแสพระราชดำรัส

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เกิดจากสภาพพื้นที่ที่ทำให้ปลูกข้าวได้ปีละครั้ง ราษฎรส่วนใหญ่จึงหันมาปลูกฝิ่น และด้วยการปลูกพืชซ้ำ ๆ เป็นระยะเวลานาน ทำให้ดินขาดการบำรุง และเกิดการพังทลายของหน้าดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทอดพระเนตรลักษณะพื้นที่ที่คล้ายกับแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยหุบเขาที่ไม่สูงชันมากนัก ประกอบกับมีลำน้ำแม่แตง และลำน้ำแม่แกน ไหลผ่าน จึงทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านการพัฒนาพื้นที่ และแหล่งน้ำ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้เป็นงบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้น ซึ่งกรมชลประทานรับสนองพระราชดำริ และได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทาน ในปี 2524 และสร้างเสร็จในปีเดียวกัน มีทั้งหมด 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการฝายขุนแดงและระบบส่งน้ำ, โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบงใหม่, โครงการฝายบ้านแกน้อย-หนึ่ง, โครงการฝายบ้านแกน้อย-สอง และโครงการฝายทดน้ำแม่แกน และระบบส่งน้ำ ซึ่งทำให้ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ทางโครงการหลวงภาคเหนือได้เข้ามาร่วมดำเนินการพัฒนา และส่งเสริมด้านการเพาะปลูกให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2523 นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ที่ได้สนับสนุนเงินทุน เพื่อนำมาวิจัยเกี่ยวกับพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้ทำการเพาะปลูก ตลอดจนช่วยส่งเสริมการฝึกอาชีพต่าง ๆ พร้อมทั้งช่วยบุกเบิกพื้นที่จัดสรร จัดระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ และยังมีส่วนสนับสนุนในด้านการศึกษา ซึ่งได้มีการจัดตั้งโรงเรียน 2 แห่งในพื้นที่ เป็นการรับสนองพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ราษฎรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเอง

Tag : วันนั้นในรัชกาลที่ 9 โครงการหลวงแกน้อย โครงการหลวงแกน้อย เชียงใหม่ เชียงใหม่