เหยี่ยวข่าว 7 สี : ความสำเร็จของเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 22:29 น.

Views

พื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มีเนื้อที่เกือบ 4,000 ไร่ จัดสรรเป็นพื้นที่สำนักงาน พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ธรณีสงฆ์ พื้นที่ถนนและแหล่งน้ำ และพื้นที่จัดให้เกษตรกร 311 ราย รายละ 2.5 ไร่ ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดินทำกิน โครงการบ่มเพาะเกษตรกรอนาคต และโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปลูกฝัง แนะนำให้เกิดการปฏิบัติจริงในนิคมแห่งนี้

โดยแบ่งที่ดินที่ได้จัดสรรให้เป็น 4 ส่วน ส่วนแรก ขุดสระเก็บน้ำ 30% เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดปี ส่วนที่ 2 ปลูกข้าว 30% เพื่อกินในครอบครัว ส่วนที่ 3 ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ 30% แบบผสมผสาน และส่วนที่ 4 เป็นที่อยู่อาศัย 10% ใช้อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว

ขณะที่ชาวนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าที่มีอยู่พอกินอย่างทุกวันนี้ เพราะแน่วแน่ที่จะเดินตามรอยพ่อ...

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี