Green Report : เยาวชนสานต่อพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 พ.ย. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

ความรู้สึกของผู้ที่ได้เห็นผลสัมฤทธิ์ จากการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ฟื้นฟูพื้นที่ ที่เดิมล้อมรอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ปล่อยสารเคมีปะปนซึมลงแหล่งน้ำและดิน จนเกิดปัญหาดินไม่มีแร่ธาตุ เพาะปลูกพืช ไม่เจริญเติมโต งอกงาม 
              
แต่ปัจจุบันผืนดินกลับอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ ได้เขียวขจี ร่มรื่น จนถูกพัฒนาให้เป็น "ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง" อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อถ่ายทอดการนำศาสตร์พระราชา ด้านการจัดการดิน น้ำ ป่าให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติตาม
             
ภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง แบ่งเป็น 9 ฐานการเรียนรู้ ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องการเกษตรเท่านั้น ยังมุ่งเน้นให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัว โดยเฉพาะเรื่องดิน ได้จัดทำเป็น ฐานคนรักแม่ธรณี ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดิน คืนชีวิตให้แผ่นดิน และฐานบ้านดิน คือการนำดินมาเปลี่ยนรูปสร้างที่อยู่อาศัย และแปรเปลี่ยนบ้านกลับเป็นดินได้อีกครั้ง
              
ในทุกๆ วันจะมีเด็กและเยาวชน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จำนวนมาก เพราะได้ทั้งความรู้ ความสนุกเพลิดเพลินที่ได้ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม
              
เหนือสิ่งอื่นใด เด็กทุกคนที่ได้ร่วมทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ต่างรู้สึกตื้นตันใจ และปลาบปลื้มที่ได้เป็นต้นกล้าที่จะเติบโตภายใต้พระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
              
ความรู้สึกของเด็กๆ คือ ผลสัมฤทธิ์ของการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชา ซึ่งไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาได้ลงมือทำ ได้สัมผัสผืนแผ่นดินอย่างเข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

facebook,ch7greenreport

Tag : Green Report