คอลัมน์หมายเลข 7 : เปิดขั้นตอนวิธีสรรหาผู้ว่า สตง.คนใหม่

วันที่ 6 พ.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. เปิดขั้นตอนวิธีการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่า สตง. คนใหม่ภายใน 60 วันแทนนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ที่ครบวาระตั้งแต่วันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ว่าทุกขั้นตอนทำด้วยความโปร่งใสตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รวมทั้งคำสั่ง คสช.และกฎหมาย สตง. ปี 2542 ที่ใช้บังคับขณะนี้

การสรรหาผู้ว่า สตง. ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ว่า สตง. ตั้งแต่วันที่ 6-21 ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 18 ราย ในจำนวนนี้รวมทั้งนายพิศิษฐ์ด้วย โดยสัปดาห์นี้ คตง.จะเชิญผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้ว่า สตง. คณะกรรมการ คตง.จะพิจารณาจากคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตและทำงานเข้าขากับ คตง.จากนั้นเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.พิจารณารับรอง

ทั้งนี้ หาก สนช.ไม่ให้ความเห็นชอบ คตง. ต้องเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่า สตง.ใหม่ จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก สนช. แม้จะเกินเวลา 60 วันก็ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย

การสรรหาผู้ว่า สตง. ครั้งนี้ หากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินปี 2560 ที่ร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ การสรรหาและคุณสมบัติผู้ว่า สตง. ต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ทันที

ขณะที่ นายอมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าผู้ว่า สตง.ที่มาจากการสรรหาตามกฎหมายเก่า ต้องพ้นจากตำแหน่งทันที และไม่มีสิทธิกลับมาสมัครเพื่อสรรหาเป็นผู้ว่า สตง.

กรณีนี้อาจเป็นข้อโต้แย้งทางกฎหมาย ปัญหานี้จะมีทางออกอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 ลากันด้วยคำตอบนี้จากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 เปิดขั้นตอนวิธีสรรหาผู้ว่า สตง.คนใหม่ ผู้ว่า สตง.คนใหม่