นักเรียนพิการ ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 16:28 น.

Views

กระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียนพิการ ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา การได้ยิน การมองเห็น รวมถึงนักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนโรงเรียนในชนบทห่างไกล โรงเรียนชายแดน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ รวม 7,753 คนเข้าชมนิทรรศการ พระราชพิธีฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เด็กนักเรียน และครูตื้นตันใจที่ได้เข้าชมพระเมรุมาศ และจับต้องประติมากรรม สถาปัตยกรรมย่อส่วน เรียนรู้นิทรรศการพระราชพิธีฯ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ตามโบราณราชประเพณี เด็ก ๆ ต่างมีความสุขที่ได้มาร่วมในประวัติศาสตร์ การแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีฯ จะได้รับโปสต์การ์ดที่ระลึก แบบที่ 3 ภาพประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ในสระอโนดาตจำลอง ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม แจกโปสต์การ์ดหมุนเวียนกันไป 9 วัน 9 แบบ รวม 3 ล้านฉบับ

สำหรับ ยอดประชาชน ผู้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤศจิกายน มีกว่า 405,381 คน