สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 20:09 น.

Views

วานนี้ หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้ว ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ, เข็มเครื่องหมาย พอ.สว., เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย และโล่ แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผู้ให้การสนับสนุน

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดขอนแก่นเฝ้า และมีพระดำรัสแก่สมาชิกฯ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการปฏิบัติงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนนครขอนแก่น พอ สว ขอนแก่น