พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

เวลา 14.03 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้หัวข้อ "ประชาธิปไตยไทย : ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน ภายใต้กฎกติกาและรัฐธรรมนูญใหม่ จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เพื่อให้ได้ข้อเสนอสำหรับนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา และต้องร่วมกันสร้างโดยทุกภาคส่วนของสังคมไทย

โอกาสนี้ ทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการ "มิติใหม่ประชาธิปไตยไทย" ที่ให้ความรู้ รวบรวมกรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งเวทีการแสดงและกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้สื่อเพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้มีการแสดงปาฐกถาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย บทบาทของรัฐธรรมนูญและกลไกทางการเมือง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่านทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย, การสัมมนาทางวิชาการ มุมมองและประสบการณ์ของนานาชาติและประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ และกลไกทางการเมือง เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนประชาธิปไตยและนำพาสังคมการเมืองสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทบทวน แสดงมุมมองความคิดเห็น พร้อมนำข้อเสนอแนะทางวิชาการผ่านการสื่อสารออนไลน์ด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า นิทรรศการมิติใหม่ประชาธิปไตยไทย