พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 7

วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

เวลา 15.10 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ครั้งที่ 7 ซึ่งกรมประมงร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้น จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้แนวคิด "9 แห่งพระมหากรุณาธิคุณ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่องานด้านการประมงไทยมาอย่างยาวนาน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการ "น้อมรำลึก สำนึกรัก พ่อของแผ่นดิน" จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, นิทรรศการ "9 แห่งพระมหากรุณาธิคุณ", นิทรรศการ "พระอัจฉริยภาพ นำทางประมงไทย" จัดแสดงแบบจำลองการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด, การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการบริหารจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยจำลองเป็นโมเดลสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ภูเขา ลำธาร เขื่อน และบ่อปลา นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการประมง เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเกษตรกรด้านการประมง

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งานประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ