ตลาดประชารัฐลงทะเบียนแล้ว 10,000 คน

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 05:01 น.

Views

จากที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ "ตลาดประชารัฐ"  ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ จำนวน 10,216 ราย

5 ลำดับแรกคือ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้, ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ, ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด, ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. และ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ผู้ลงทะเบียน ประกอบด้วย กลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า, เกษตรกร กลุ่ม OTOP, กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในประเภทสินค้าเกษตร, อาหารพร้อมรับประทาน/ข้าวแกง, สินค้า OTOP, ผัก ผลไม้ปลอดภัย และ สินค้าแปรรูป/วิสาหกิจชุมชน โดยจังหวัดศรีสะเกษลงทะเบียนมากที่สุด รองลงมาคือ สกลนคร นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร และกาฬสินธุ์ ตามลำดับ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ