สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดหนองบัวลำภู และมีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว.

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

ค่ำวานนี้ หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬภรณ์ แล้วได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบมูลนิธิ พอ.สว., เครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ, เครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว.และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 51 เมื่อปี 2545 ที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โปรดให้จัดตั้งขึ้นเฝ้า พร้อมกันนี้ได้มีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว.

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หน่วยแพทย์อาสา หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน่วยแพทย์ พอ สว