โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ห้วยตาดเข่า จ.อุดรธานี

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 08:42 น.

Views

โครงการ "การพัฒนาที่ดีที่สุด คือการให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน" คือหลักคิดที่บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เชื่อและยึดมั่นมาโดยตลอด จึงก่อเกิดเป็น "โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า" จ.อุดรธานี ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งที่ 3 ภายใต้วัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการสร้างรากฐานหลัก 3 ด้าน คือ การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ทั้งการแปรรูป และการสร้างตราสินค้า โดยนำ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจรนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ ช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาต่อยอด และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

Tag : สนามข่าว 7 สี โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า สยามคูโบต้า สยามคูโบต้า ห้วยตาดเข่า