เปิดตอบ 6 คำถามนายกฯ วันแรก

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 08:59 น.

Views

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมรวบรวมคำตอบของประชาชนในการตอบคำถามนายกรัฐมนตรี เพิ่มอีก 6 ข้อ  โดยเปิดให้ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น วันนี้เป็นวันแรก ว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และ จังหวัด ทั่วประเทศ  มีความพร้อมทั้งสถานที่ และ บุคลากรในดำเนินการอำนวยความสะดวกทุกด้าน   เพราะกระทรวงมหาดไทย ได้รับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี มาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ใช้กลไก ทั้งของราชการ และท้องถิ่น ร่วมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ตามแบบสอบถาม 4 + 6 ข้อ คือเป็นคำถามที่นายกรัฐมนตรีถามเดิม 4 ข้อ และ คำถามล่าสุด 6 ข้อ รวม 10 ข้อ โดยเจ้าหน้าที่ ห้ามชี้แนะคำตอบ อย่างเด็ดขาด โดยผู้ที่เคยตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ สามารถมาแสดงความคิดเห็นได้อีก

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอประชาชนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ซึ่งมีภาพใบหน้า และเลขประจำตัว 13 หลัก เช่น พาสปอร์ต บัตรข้าราชการใบขับขี่ เป็นต้น ไปแสดงตัว พร้อมแสดงความเห็น ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (1111) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ศูนย์บริการประชาชนเขตทุกเขต และศูนย์บริการร่วมทั่วประเทศ ทั้งนี้ ยังไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น โดยแต่ละจังหวัด จะดำเนินการสรุปผลการตอบแบบสอบถาม และ แสดงความคิดเห็น ทุก 10 วัน ทำการ  ซึ่งกระทรวง มหาดไทย จะรวบรวมสรุป เสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

Tag : 6 คำถามนายกรัฐมนตรี ศูนย์ดำรงธรรม