สนช.ดันแก้กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มีการจัดสัมมนาวิชาการ "สังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society" เพื่อสะท้อนต้นเหตุของปัญหาความรุนแรง ที่มักมาจากสุราและยาเสพติด รวมถึงการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารความรุนแรงในโซเชียลมีเดีย

คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เผยข้อมูลปี 2559 มีความรุนแรงเกิดขึ้น 20,018 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรงเฉลี่ย 55 รายต่อวัน ลดลงจากปีก่อนแต่ไม่มาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหา และ สนช. ได้เตรียมปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ

ด้าน พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงว่า ได้มี 3 นโยบาย คือ ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง รณรงค์สร้างความตระหนัก และความเข้าใจถึงสิทธิของประชาชน ผ่านกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวของแต่ละพื้นที่ ให้การสงเคราะห์ทางสังคม เช่น การติดตามเยี่ยมบ้าน สร้างอาชีพรายได้ ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย และวางระบบทีมงานเฝ้าระวัง รับเรื่องแจ้งเหตุ