สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 19:52 น.

Views

เวลา 09.13 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ที่นายชนะ สิงสัจจะกุล และ นายจันทร์ซิงห์ รัตนโกวิทย์ พร้อมครอบครัวสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ใช้งานมากว่า 50 ปี

จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอน อาทิ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องเด็กอนุบาล และห้องพยาบาล โรงเรียนบ้านโคกสว่างเปิดสอนตั้งแต่ปี 2502 ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 202 คน ที่ผ่านมาได้น้อมนำโครงการด้วยรักและห่วงใย ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เน้นด้านการเกษตร พบว่าสามารถปลูกผัก เลี้ยงปลาในบ่อดิน เลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดเทศ ประสบผลสำเร็จดี ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันเพียงพอบริโภคตลอดภาคการศึกษา 

โอกาสนี้ มีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รับผิดชอบดูแลกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หรือ กพด. เข้าไปอบรมให้ความรู้เรื่องการจดบันทึก ทำสถิติข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย เพื่อประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ กพด. เป็นการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ บูรณาการทั้งด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อประสบผลสำเร็จแล้วจึงขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ตลอด 38 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของ กพด. สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน และช่วยพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง มีโรงเรียนในสังกัด ตชด., สพฐ., กทม., กศน., โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กว่า 800 โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมใจน้อมนำไปปฏิบัติและประสบผลสำเร็จแล้ว

เวลา 11.08 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการและน้อมนำมาปฏิบัติ โดยโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2482 เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ในปี 2533 เพื่อส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นประจำทุกวัน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 269 คน ครู 13 คน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีผลการสอบโอเน็ตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ในรายวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา, สุขาน่าใช้, เด็กไทยฟันดี, เสริมไอโอดีน และการออกกำลังกาย เพื่อลดการเกิดภาวะทุพโภชนาการ จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนห้องเรียนต่าง ๆ อาทิ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนชั้นอนุบาล มีการจัดกิจกรรมสร้างพัฒนาการเสริมทักษะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

สำหรับการแปรรูปอาหาร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีเข้ามาถ่ายทอดความรู้การทำกล้วยตาก, มะขามแช่อิ่ม, กล้วยทอด และไข่เค็มใบเตย แก่นักเรียน ซึ่งผลผลิตที่นำมาแปรรูปเป็นผลผลิตที่ปลูกภายในโรงเรียน และนำมาจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนต่อไป และมีโครงการฝึกอาชีพนักเรียน เพื่อสร้างแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกกล้วยน้ำว้า ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ปลูกผักตามฤดูกาล ผักสวนครัว การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตลอดจนการเลี้ยงปลาในนาข้าว มีการดูแลและปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศอีกด้วย

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และทรงราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

เวลา 14.54 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปิดการสอนเมื่อปี 2515 ปัจจุบันสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 312 คน ซึ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับการศึกษาในรูปแบบจิตศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้สู่ทักษะชีวิต โดยนำธรรมะมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี โดยการจัดทำโครงการอบรมธรรมะทุกวันอังคาร และให้นักเรียนนั่งสมาธิทุกครั้งก่อนเริ่มเรียน ทำให้นักเรียนมีสมาธิมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ดีขึ้น และผลการทดสอบระดับชาติในชั้น ป.3 ป. 6 และ ม.3 มีคะแนนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมด้านโภชนาการ โดยจัดอาหารเช้า อาหารกลางวัน และเสริมนมให้แก่นักเรียน เพื่อแก้ปัญหาทางโภชนาการ และใช้เกลือไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก

สำหรับการดำเนินโครงการด้วยรักและห่วงใยมีการดำเนินงานที่หลากหลาย อาทิ โครงการส่งเสริมอาชีพ ได้ตั้งชมรมต่าง ๆ ขึ้น ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามความสนใจของนักเรียน เช่น ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์, ชมรมเสริมสวยหญิง และชมรมช่างตัดผมชาย และชมรมอาหารกลางวัน สอนทำอาหาร ถนอมและแปรรูปอาหาร, โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อปลูกฝังเตรียมความพร้อม ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการทดลองที่สนุกสนาน ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 93 โรงเรียน

ในการนี้ ทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการเกษตร อาทิ การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน, เลี้ยงสัตว์, ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล, ปลูกไม้ผล, การผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตร "โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดหนองคาย" ที่เริ่มโครงการเมื่อปี 2556 ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฝ้าไร่, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอรัตนวาปี, อำเภอสระใคร และอำเภอสังคม ปัจจุบันมีสมาชิก 184 คน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินในครัวเรือนลดลง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง จากนั้นทรงปล่อยปลาไทย 9 ชนิด ลงสู่แหล่งน้ำของโรงเรียน เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารให้กับโรงเรียนและชุมชน ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับด้วยเสด็จด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ