สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 19:52 น.

Views

วานนี้ หลังจากที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายแล้ว ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบมูลนิธิ พอ.สว., เข็มเครื่องหมาย พอ.สว., เข็มพระนามาภิไธย และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 8 เมื่อปี 2512 ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เฝ้า และมีพระดำรัสแก่สมาชิกฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระกรณียกิจ พอ สว หนองคาย เยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา แพทย์อาสา