ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2561

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 19:52 น.

Views

เวลา 16.59 น. วันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2561 ในฐานะประธานโครงการฯ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการระหว่างหน่วยงาน โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

จากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินโครงการฯ สำหรับผลการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2560 ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ในจังหวัดภูมิภาค 15 จังหวัด และเขตกรุงเทพมหานคร 5 เขต เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานให้ได้ผลดีและกว้างขวางขึ้น มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ To Be Number One Dancercise เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์, การจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol เพื่อพัฒนาต่อยอดสมาชิกให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี, การจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าตนเอง รวมถึงจัดบริการศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน และจัดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่ง, การจัดประกวดผลงานทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งในปี 2560 มีจังหวัดและชมรมร่วมประกวดผลงาน ทั้งสิ้น 585 แห่ง เพิ่มจากปี 2559 ร้อยละ 6.2

สำหรับความสำเร็จของโครงการฯ ในโอกาสครบ 15 ปี จากการวิจัยประเมินผล พบว่า มีผลสำเร็จหลายด้าน อาทิ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ช่วยให้สมาชิกมีพฤติกรรมเกเรลดลง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง โดยประธานโครงการฯ มีส่วนผลักดันและเสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของโครงการฯ ทำให้สมาชิกมีทัศนคติที่ดีต่อประธานโครงการฯ ทรงเข้าใจเด็กและวัยรุ่น นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าสมาชิกชมรมมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวให้เพื่อนและคนใกล้ตัวเลิกใช้ยาเสพติด มีหน่วยราชการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่ชมรมมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมีส่วนผลักดันให้กิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ พระราชทานแนวทางและแผนดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2561

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทูบีนัมเบอร์วัน 2561 ทูบีนัมเบอร์วัน To Be Number One