พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเกี่ยวข้าว ณ โครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่วนพระองค์

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 19:52 น.

Views

เวลา 15.15 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบวงสรวงพระแม่โพสพ และพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นการส่วนพระองค์ ณ โครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และจุดธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักเครื่องสังเวยบวงสรวงพระแม่โพสพ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เพื่อขอขมาบูชาพระแม่โพสพ เทพผู้ดูแลข้าว ตามความเชื่อแต่โบราณ เพื่อให้ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดง "รำบูชาพระแม่โพสพ" และ "รำวงสุรินทร์สามกลุ่มชาติพันธุ์" โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นการรำบูชาและการแสดงประกอบเพลงกันตรึม ในท่วงทำนองเพลงพื้นบ้านของชาวจังหวัดสุรินทร์

จากนั้น ทรงเกี่ยวข้าวหอมมะลิ พันธุ์ 105 ร่วมกับข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาในโครงการเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยฤดูกาลเพาะปลูกที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 85 ไร่ เก็บเกี่ยวไปแล้ว 20 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 25,500 กิโลกรัม ผลผลิตที่ได้จะนำไปบรรจุถุงจำหน่ายภายในโครงการฯ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร รวมถึงใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการซแรย์อทิตยาขึ้น บนพื้นที่ 376 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งผลิต เรียนรู้ และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ปัจจุบัน มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน อาคารเครื่องจักรกลการเกษตร คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งโรงเรียนชาวนา เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ทางการเกษตรเรื่องข้าว มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกว่า 2,400 คน และขณะนี้ทางศูนย์กำลังดำเนินโครงการธนาคารข้าว และศูนย์การเรียนรู้ข้าวไทย โดยจะคัดเลือกเกษตรกรที่ยากจนเข้าร่วมโครงการฯ ให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูก และส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ต่อไป

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โครงการซแรย์อทิตยา สุรินทร์ พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ อ่างเก็บน้ำอำปึล