องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 19:52 น.

Views

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นประโยชน์แก่ราษฎร จึงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเมื่อปี 2546 ให้พิจารณาหาทางเพิ่มปริมาณเก็บกักของอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ ต่อมาในปี 2547-2548 กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำฯ โดยเพิ่มความสูงของตัวเขื่อนและเพิ่มความจุของน้ำจาก 32 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อาคารท่อระบายน้ำ ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย รวมถึงก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม และติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก 15,300 ไร่ เป็น 20,300 ไร่ ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย และช่วยผลักดันน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้งเพื่อรักษาคุณภาพน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าโดยรอบ ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้มีแหล่งอาหารโปรตีน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับราษฎร

Tag : องคมนตรี ชลิต พุกผาสุข โครงการพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำยางชุม