ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกองทัพบก

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 11:13 น.

Views

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับ กองทัพบก โดยมี พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้บังคับหน่วยของกองทัพบกให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดย ผู้บัญชาการทหารบก นำตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ การวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และการฟังบรรยายสรุปแผนงานและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบก

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กองทัพบกให้ความเร่งด่วน ในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมทั้งการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มขีดความสามารถและสมพระเกียรติ และให้ยึดถือนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงกลาโหม และนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นแนวทาง รวมทั้งได้ชื่นชมผลการปฏิบัติงานของกองทัพบก ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชน การเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้ประเทศชาติสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและวิกฤติการณ์มาได้จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังได้ชื่นชมการดำเนินงานของกองทัพบกในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังรบ การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บังคับหน่วยทหารในทุกระดับ และการพัฒนาระบบการฝึกต่าง ๆ ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย อันจะส่งผลให้กองทัพไทยมีความพร้อม และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมั่นว่า กองทัพบก ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบก จะสามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาของชาติให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำกองทัพบกไปสู่ความเป็นกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไป หลังจากนี้ ผู้บัญชาทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ต่อไป

Tag : ผบ.ทสส. มอบนโยบาย กองทัพบก