Green Report : วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

มรดกโลก ไม่ว่าจะเป็น "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" หรือ "มรดกโลกทางธรรมชาติ" ที่มีอยู่ทั่วโลกล้วนเป็นสิ่งทรงคุณค่า ต้องหวงแหน ปกป้องรักษาไว้เป็นสมบัติของโลก ทางองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก จึงเสนอจัดตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลก ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุม ยูเนสโก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 โดยไทยได้ร่วมเป็น 1 ใน 125 ประเทศสมาชิก ที่พร้อมจะพิทักษ์สมบัติโลกทุกชิ้นไว้ภายใต้กติกาของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ พร้อมกำหนดให้ทุกวันที่ 16 พฤศจิกายน เป็น "วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก"

ลักษณะของ "มรดกโลกทางธรรมชาติ" ต้องเป็นสถานที่ธรรมชาติที่มีลักษณะกายภาพ และชีวภาพอันมีคุณค่าเด่นชัดในด้านความงดงาม หรือด้านวิทยาศาสตร์หรือเป็นสถานที่ซึ่งมีสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศ ที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นที่อยู่ของพันธุ์พืชและสัตว์  ซึ่งถูกคุกคามและมีคุณค่าสมควรแก่การอนุรักษ์ หรือเป็นแหล่งธรรมชาติอันทรงคุณค่าล้ำเลิศทางวิทยาศาสตร์

หากประเทศใดมีสถานที่เข้าหลักเกณฑ์ของ "มรดกโลกทางธรรมชาติ" ก็จะเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา ก่อนที่องค์การยูเนสโกจะประกาศขึ้นทะเบียน เป็น "มรดกโลกทางธรรมชาติ" ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 202 แห่งทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย มีมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกแล้ว 2 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2534 และป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่  ขึ้นทะเบียนปี 2548 โดยทั้ง 2 แห่งเป็นเขตป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับที่อื่นๆ ของโลก

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทั้ง 2 แห่งของไทย จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ให้ทรุดโทรมจนสูญเสียลักษณะโดดเด่น หรือถูกมนุษย์คุกคาม เพื่อไม่ให้ถูกลบออกจากบัญชีมรดกโลก


นอกจาก ผืนป่า 2 แห่งที่เป็นมรดกโลกแล้ว ไทยยังได้พยายามผลักดัน กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของไทย โดยได้ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาไปแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน และปีหน้าน่าจะมีความชัดเจนถึงผลการตัดสิน

ป่ามรดกโลกทั้งสองแห่ง เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ พวกเราจึงต้องช่วยกันดูแลอนุรักษ์ป่า เพื่อคงความสมบูรณ์นี้ให้คงอยู่ไปนานๆ

Facebook:, Ch7greenreport

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้

Tag : Green Report วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก