กทม.เข้มบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารสูง

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลการก่อสร้างอาคารสูงมาอย่างต่อเนื่อง  โดยกฎหมายฉบับนี้นำมาใช้ควบคุมทั้งด้านสถาปัตยกรรม ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และยังควบคุมด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ความปลอดภัยของผู้พักอาคาร รวมถึงการป้องกันอัคคีภัย และดูแลความสะดวกด้านการจราจรต่างๆ

หนึ่งในข้อกฎหมายฉบับนี้ จึงกำหนดให้อาคารที่มีความสูงกว่า 23 เมตร ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นในอาคารเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องตั้งอยู่ในซอย หรือถนนที่มีความกว้างมากกว่า 10 เมตรตลอดแนว เพื่อความปลอดภัย และในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นรถดับเพลิง สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้สะดวกรวดเร็ว

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอาคารสูงที่อยู่ในข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้กว่า 4,000 แห่ง  นายไทวุฒิ ขันแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ยืนยันตรวจสอบทุกอาคารแล้ว ไม่พบอาคารไหนที่ก่อสร้างผิดแบบ ยกเว้นกรณีของ โครงการดิเอทัส ในซอยร่วมฤดี ที่ศาลมีคำสั่งให้รื้อถอน แต่ยังไม่ได้รื้อถอน และห้างนิวเวิลด์ บางลำพู ที่ถูกคำสั่งปิดตายมาตั้งแต่ปี 2540 จนวันนี้ยังไม่มีการรื้อถอนอาคารเก่า เนื่องจากยังหาผู้รับผิดชอบค่ารื้อถอนอาคารไม่ได้

การรื้อถอนอาคารที่สร้างผิดแบบ เป็นงานหนักงานยากของกรุงเทพมหานคร เพราะค่ารื้อถอนมีมูลค่ามาก หากเจ้าของอาคารไม่รับผิดชอบ กรุงเทพมหานครต้องตามฟ้องร้อง เรียกค่ารื้อถอนกลายเป็นคดีความยืดยาว

ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดคือ การควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารสูงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่การยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง