สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

เวลา 08.36 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเปิดงานวันนิทรรศการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ และนักเรียนนายร้อย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ต่อกองทัพบก และประเทศชาติ และเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิจัย รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยมีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 39 หน่วยงาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเทคนิคการเตรียมน้ำดินพื้นบ้าน และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา, หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา, การพัฒนา CANSAT หรือ ดาวเทียมกระป๋อง ในประเทศไทย, การสำรวจพลอยขั้วโลกใต้ และพลอยในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าไปอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณีแก่สถาบันการศึกษา และสมาชิกกลุ่มเครื่องเงินจังหวัดแพร่ เพื่อให้นำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจหาวัตถุระเบิดทีเอ็นทีในภาคสนาม โดยใช้เทคนิคการวาวแสงและการศึกษาการต่อสู้ด้วยมือเปล่า

เวลา 17.05 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอรรณพ กันทาธรรม นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ นำผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนสายการบิน สมาชิกสมาคมฯ ผู้สนับสุนนสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และบัตรโดยสารเครื่องบิน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันนิทรรศการ จปร