พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

เวลา 11.07 น.วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ในการประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 รวม 3,790 คน ในการนี้ ประทานรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่ได้คะแนนสูงสุดตลอดหลักสูตร และมีความประพฤติดี อาจารย์พยาบาล พยาบาลที่ปฏิบัติงานระยะเวลานานและดีเด่น พยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการที่ได้รับรางวัลดีเด่น

โอกาสนี้ มีพระโอวาทความว่า "วิชาความรู้ทางพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัด ได้จัดการเรียนการสอนนั้น นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งการดูแลรักษา และการส่งเสริมสุขภาพ บัดนี้ ท่านทั้งหลายต่างได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ถือเป็นผู้มีวิชาความรู้ทางการพยาบาลและสาธารณสุขดีพอ ที่จะนำไปใช้ปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพได้ ทุกคนเมื่อมีงานทำและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบแล้ว จึงควรตั้งใจมุ่งมั่นพยายามใช้วิชาความรู้ที่ศึกษาสำเร็จมา ให้เกิดคุณประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพ ด้วยความพินิจพิจารณาไตร่ตรอง ความเสียสละ และความเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่ขอรับบริการ หากทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นทำได้ดังนี้ ก็จะช่วยส่งเสริมแต่ละคน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพได้อย่างมีหลักวิชา และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประชาชนในบ้านเมืองเรา มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วกัน"

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร กระทรวงสาธารณสุข