พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม ที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

เวลา 14.48 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทรงเปิดค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม ซึ่งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายนนี้ ในโอกาสที่ดำเนินงานพัฒนาเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมาครบ 60 ปี โดยจัดกิจกรรมค่ายพักแรมให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทยด้วยการเป็นคนดีของสังคม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และครูจาก 8 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ไทย, บังกลาเทศ, ลาว, พม่า, ปากีสถาน, มัลดีฟส์, ฟิลิปปินส์ และสหราชอาณาจักร รวม 1,100 คน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุดรำเซิ้งอีสาน, รำอัปสรา และกันตรึม จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ "การพัฒนาเด็กผู้หญิงและเยาวชนสตรี" กิจกรรมของศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม และอบรมครูผู้บำเพ็ญประโยชน์แล้ว ยังเป็นแหล่งทดสอบการปลูกไม้ยืนต้น และไม้ผลชนิดต่าง ๆ รวมถึงดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตที่ยั่งยืน ร่วมกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2500 เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศล มีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้เป็นพลเมืองดีมีประโยชน์ต่อสังคม โดยการสร้างโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ฝึกให้มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามคติพจน์ "เตรียมพร้อมเสมอ" และฝึกให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์