สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชกระแสให้ติดตาม ขับเคลื่อน เร่งรัด และแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับไว้เมื่อปี 2554 โดยสำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้สร้างอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด พร้อมอาคารประกอบและระบบท่อส่งน้ำ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทุ่งไทร ฟื้นฟูระบบนิเวศเหนืออ่างเก็บน้ำ ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น ทำให้ราษฎรบ้านดอนตะเคียน บ้านทุ่งไทร และบ้านหนองคล้า 531 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ทั้งยังฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำฯ ให้กลับคืนความสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น

จากนั้น ไปฟังบรรยายสรุปโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 สรุปความว่า จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร มีปริมาณน้ำในลำห้วยต่าง ๆ จำนวนมากที่ไหลลงทะเล ทำให้กรมชลประทานวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ และเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนนและคลองระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยด่วน โดยได้ขุดคลองผันน้ำที่จะเข้าสู่ตัวเมืองบางสะพาน คือ คลองแม่รำพึง และขุดลอกคลองธรรมชาติ เพื่อผันน้ำที่จะผ่านตัวเมืองให้ไหลออกสู่ทะเลโดยตรง และจัดทำพัฒนาในภาพรวมทั้งหมด ประกอบด้วย การปรับปรุงขุดลอกและขุดขยายคลองบางสะพาน คลองผันน้ำฝั่งขวา และฝั่งซ้าย พร้อมสร้างอาคารควบคุมบังคับน้ำและอาคารประกอบ และสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อเก็บกักน้ำ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560-2568

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด