เชิญนักการเมือง ร่วมร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

วันที่ 18 พ.ย. 2560 เวลา 15:19 น.

Views

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมืองได้เรียนเชิญนักการเมืองระดับนำของประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการเมืองใน ระดับสูงเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยจะได้นำข้อมูลและความ คิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้รับการตอบรับทั้งหมด แล้ว ได้แก่ นายนิกร  จำนง , นายอนุทิน  ชาญวีรกูล , นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ , นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ และคุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤศจิกายนนี้ โดยการประชุมทั้งหมดจะเป็นการประชุมที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการประชุม

สำหรับประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นมาหารือ จะแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ รวม 5 ประเด็นได้แก่ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เรื่อง การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ, ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 เรื่อง การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย, ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 เรื่อง กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย และประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ เรื่อง การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม

Tag : คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง นักการเมือง แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง