วัฒนธรรมกระชับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ขยายความร่วมมือประชาคมอาเซียน

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีร่วมไทย-กัมพูชา ร่วมกับ นางเพรือง ซะโกะนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชา ณ โรงละครแห่งชาติจตุมุข กรุงพนมเปญ เป็นการแสดงร่วมกันระหว่างคณะนักแสดงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ของไทย และคณะนักแสดงของ Royal University of Fine Arts กัมพูชา ขยายความร่วมมือที่สืบเนื่องจากโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนาฏศิลป์และดนตรี ของสถาบันการศึกษาด้านศิลปะการแสดง

นาฏศิลป์และดนตรีของไทยและกัมพูชาที่จัดแสดงรวม 11 ชุด อาทิ ระบำกินรีร่อน และซัดชาตรี เซิ้งตังหวาย และการแสดงสร้างสรรค์ ชุด "มาลารมณีย์" ของไทย และรำอวยพร การแสดงชุดหนุมานจับ นางสุพรรณมัจฉา และระบำ Ploy Souy (พลอยโส่ย) ของกัมพูชา เป็นการแสดงร่วมกัน 5 ชุด อาทิ การแสดงสร้างสรรค์ชุด "ชาวเล" ระบำชาวนา 

ไทยและกัมพูชา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมาแต่โบราณ เห็นได้จากความคล้ายคลึงในรากฐานภาษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และศิลปะการแสดง การส่งเสริมในมิติสังคมวัฒนธรรม ทำให้ประชาชนใกล้ชิดมากขึ้น เป็นแนวทางขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว