สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 19:58 น.

Views

เวลา 17.13 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นำผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มวิทยฐานะ พร้อมกับนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย หรือ นปธ. รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 4 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "การศึกษาอบรมตามหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะอำนวยความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของประเทศไทย ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมหลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง บัดนี้ ท่านทั้งหลายต่างผ่านการศึกษาอบรมมาแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงควรถือเป็นภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน และปฏิบัติสร้างเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของเราให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม เพื่อยังประโยชน์อันพึงประสงค์ คือความมั่นคงผาสุขเป็นยุติธรรมให้เกิดแก่ประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง"

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย