สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 19:58 น.

Views

เวลา 09.05 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหิดลอดุลยเดชพระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งแรกของไทย โดยเป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ โดยศูนย์แห่งนี้ ตั้งอยู่บนชั้น 3 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ภายในรวบรวมหนังสือต่าง ๆ อาทิ หนังสือพระราชนิพนธ์ ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล สารสนเทศระบบออนไลน์ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ ห้องมัลติมีเดีย อุปกรณ์ Sound Dome เพื่อดูมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล รวมทั้งห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มและเดี่ยว พื้นที่พักผ่อนตามอัธยาศัย หนังสือบันเทิงแบบมีสาระและนวนิยาย ตลอดจนหนังสือพิเศษเฉพาะ อาทิ หนังสือที่แต่งโดยคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ASEAN Corner และ Global Health Corner รวมถึงฐานข้อมูลดิจิทัลทางการพยาบาล ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางการพยาบาล ฐานข้อมูลกรณีศึกษาทางการพยาบาล ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญการพยาบาล และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา