รมว.พม.ตรวจศูนย์ช่วยเหลือสังคม - แก้ปัญหาการค้ามนุษย์

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ที่คอยรับเรื่องจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ภารกิจจากนี้ เน้น 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ติดตามการจัดทำรายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ หรือ Tip Report ที่ได้รับรายงานจากปลัดกระทรวง พม. ว่าอยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมส่งมอบให้สหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคมนี้ เพื่อจัดอันดับใหม่ให้ไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น จาก Tier 2 Watch list

นอกจากนี้ ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัย บ้านใหม่ของชาวชุมชนริมคลอง รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ตลอดจนให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐ ได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคง มีคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม