คณะกรรมการสรรหา ชง สนช. เคาะ 5 ว่าที่ กกต.

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 15:07 น.

Views

คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 5 คน ได้แก่
1.นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
2.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
3.นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
4.นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ
5.นายประชา   เตรัตน์
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 5 คน ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งจากนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง จะได้จัดทำรายงานเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว เสนอต่อปรานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

Tag : คณะกรรมการสรรหา กกต. ว่าที่ 5 กกต.