คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง กกต.ครบ 5 คนแล้ววันนี้

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 20:12 น.

Views

คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ครบ 5 คนแล้ว ในวันนี้

หลังที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ได้ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ในการรับฟังวิสัยทัศน์ต่ออำนาจหน้าที่กรรมการการเลือกตั้ง จากผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 15 คน เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน 

โดยที่ประชุมมีมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, นายฐากร ตัณฑสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์, นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีชาติ และนายประชา เตรัตน์ ซึ่งรายชื่อดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาจะเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรรมการการเลือกตั้งที่ต้องมี 7 คน ขณะนี้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เลือก นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกาแล้ว 1 คน เหลืออีก 1 คน อยู่ระหว่างการสมัครสรรหา

Tag : กกต สรรหากรรมการการเลือกตั้ง สรรหา กกต รายชื่อ กกต