องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 38

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 19:20 น.

Views

ที่หอประชุมกองทัพเรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ซึ่งสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และเป็นแบบอย่างแก่คนในสังคม

สำหรับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีพ่อจากทั่วประเทศได้รับคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน ทั้งสิ้น 379 คน แบ่งเป็นส่วนภูมิภาค 142 คน ส่วนกลาง 207 คน และกรุงเทพมหานคร 30 คน คัดเลือกโดยให้แต่ละจังหวัดส่งตัวแทนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 12 ประการ อาทิ อายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความจงรักภักดี รักประชาธิปไตย ต้องมีภรรยาคนเดียว บุตรหลานประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้ดำรงตนในศีลธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม

Tag : องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ งานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 38 วันพ่อแห่งชาติ 2560