เริ่มแล้ว!ตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรม ที่สุโขทัย

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:20 น.

Views

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมลานคนเมืองทุ่งเสลี่ยม ที่ทางจังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมลานคนเมืองทุ่งเสลี่ยมเพื่อ เปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงอย่างสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่สร้างความมั่นคงทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม มีภูมิคุ้นกัน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับการจัดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมลานคนเมืองทุ่งเสลี่ยม ได้กำหนดจัดงานขึ้นทุกวันเสาร์ ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวบ้าน การสาธิตการทำขนม การทำอาหาร การสาธิตการละเล่นพื้นบ้านและประเพณีพื้นบ้านในอดีต เพื่อก่อให้เกิดแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น มีประชาชนใน อ.ทุ่งเสลี่ยมและ อำเภอใกล้เคียงเข้ามาเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก

Tag : ตลาดประชารัฐ สุโขทัย ตลาด