Green Report : ปัญหาสภาพดินแต่ละภาคของไทย

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

องค์การสหประชาชาติ เห็นชอบให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันดินโลก" เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ผู้มีพระอัจฉริภาพและพระวิริยอุตสาหะในการค้าและบริหารจัดการดิน

"ดิน" เป็นรากฐานสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เป็นที่ยึดเกาะค้ำจุน และเป็นแหล่งอาหารให้พืชเจริญเติบโต แต่เมื่อป่าไม้ถูกทำลาย และมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันมาก รวมถึงการใช้สารเคมีในเกษตรกรรม ทำให้ดินเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว

สภาพดินที่เสื่อมสภาพจะกลายเป็นดิน 6 ประเภท คือ ดินทราย ดินเปรี้ยว ดินตื้น ดินเค็ม ดินกรด และดินพรุ แต่ละประเภทจะมีค่าความเป็นกรดด่างที่ต่างกัน พืชไม่สามารถเติบโตได้ โดยแต่ละภาคของไทยจะเจอปัญหาดินเสื่อมสภาพที่แตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ

การแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามสภาพดินของดิน เช่นภาคตะวันออก ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เผชิญปัญหาดินเสื่อมสภาพจนกลายเป็นดินทราย ฤดูแล้งลมก็จะพัดพาดินหายไป ส่วนฤดูฝนก็จะเกิดน้ำกัดเซาะ กรมพัฒนาที่ดินจึงแก้ไขปรับปรุงโดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึดเกาะหน้าดิน จากนั้นจึงทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ขุดบ่อกักเก็บน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดิน และปลูกพืชผสมเพื่อให้เกิดความหลากหลายของพืช และเมื่อพืชหมดอายุขัย ก็จะหมุนเวียนไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนไปเรื่อยๆ  และบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้กับดินทุกภาคของประเทศ

ผลสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงสาธิตของศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา นำองค์ความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงดินที่บ้านของตัวเอง และสามารถกลับมาเพาะปลูกพืชได้  โดยมีรายได้จากการปลูกพืชผสมผสาน ส่วนประชาชนทั่วประเทศสามารถปรึกษาหมอดินประจำจังหวัด เพื่อใช้ชุดทดสอบตรวจสอบลักษณะดินของแต่ละพื้นที่ และหาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมสภาพที่เหมาะสมต่อไป

ไม่ใช่ผลดีด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ดินดีย่อมส่งผลให้ป่าไม้เจริญเติบโตงอกงาม เมื่อต้นไม้มีมาก น้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์ สัตว์ต่างๆ ก็สามารถอาศัยอยู่ได้ เป็นการเกื้อกูลกันของสมดุลธรรมชาติอย่างแท้จริง

Facebook:, Ch7greenreport
เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม ... รอไม่ได้

Tag : Green Report ปัญหาสภาพดินแต่ละภาคของไทย